ilustrační obrázek k časti webu

Databáze výukových videí, doplňkových výuk a dalších materiálů - 9. třída český jazyk

Na stránce Jízdní řád a případná omezení Zkoušek nanečisto se dozvíte jak naše výuky aktuálně probíhají.

Připravili jsme pro Vás:

Databáze základních témat z českého jazyka

 1. CERMAT - Ostrý i ilustrační test 2021 video řešení
 2. Bajka
 3. Balada a romance
 4. Básnické figury
 5. Citoslovce
 6. Částice
 7. Číslovky
 8. Dělení hlásek
 9. Dělení slov
 10. Doplněk
 11. Druhy číslovek
 12. Druhy vedlejších vět
 13. Druhy zájmen
 14. Epické literární žánry
 15. Fejeton a sloupek
 16. Funkční styly
 17. Homonyma, slova mnohoznačná
 18. Charakteristika
 19. Jak napsat skvělou písemku z českého jazyka
 20. Jazykové disciplíny
 21. Kdy psát a kdy nepsat čárky
 22. Koncovky podstatných jmen
 23. Koncovky přídavných jmen
 24. Lexikální rozbor
 25. Literární druhy
 26. Literární věda
 27. Lyrické literární žánry
 28. Lyricko-epické literární žánry
 29. Mluvnické kategorie číslovek
 30. Mluvnické kategorie sloves
 31. Modalita věty
 32. Morfematický rozbor
 33. Mýtus (báje)
 34. Neohebné slovní druhy
 35. Neverbální komunikace
 36. Odchylky od větné skladby
 37. Ohebné slovní druhy
 38. Podstatná jména
 39. Poezie
 40. Pohádka
 41. Pomnožná, hromadná a látková podstatná jména
 42. Pověst
 43. Povídka, novela, román
 44. Pravopis číslovek
 45. Pravopis koncovek přídavných jmen
 46. Pravopis místních jmen
 47. Pravopis osobních vlastních jmen
 48. Pravopis příslovcí zakončených na mě/mně
 49. Pravopis slov cizího původu
 50. Pravopis vlastních jmen
 51. Pravopis zájmen
 52. Prostě sdělovací funkční styl
 53. Próza
 54. Předložky
 55. Předmět
 56. Předpony s-, z-, vz-
 57. Přenesení významu
 58. Přepis výslovnosti
 59. Příslovce a příslovečné spřežky
 60. Příslovečné určení
 61. Přísudek
 62. Přísudek jmenný se sponou
 63. Přísudek slovesný
 64. Rozbor složitého souvětí
 65. Rozbor věty z hlediska větných členů
 66. Rým
 67. Řazení textu
 68. Skládání a spojování v sousloví
 69. Skloňování zájmen
 70. Slohové postupy
 71. Slova nadřazená, podřazená a souřadná
 72. Slova příbuzná
 73. Slovesa
 74. Slovesný vid
 75. Slovník a slovníkové heslo
 76. Souhláskové skupiny
 77. Spodoba znělosti
 78. Spojky
 79. Stylistika
 80. Ústní lidová slovesno
 81. Úvaha a esej
 82. Vrstva slovní zásoby s příznakem času
 83. Vrstva slovní zásoby se společenským příznakem
 84. Vrstvy slovní zásoby
 85. Vypravování
 86. Významové poměry mezi větami hlavními
 87. Zájmena
 88. Základní skladební dvojice
 89. Zkracování
 90. Zpráva a oznámení

Procvičování základních témat (Doplňkové výuky)

 1. Bajka
 2. Drama - komedie, tragédie
 3. Druhy rýmů
 4. Druhy vedlejších vět
 5. Fonetická transkripce
 6. Jazykové disciplíny a obecné znalosti a dovednosti z jazyka
 7. Literární věda a obecné znalosti a dovednosti z literatury
 8. Mluvnické kategorie podstatných jmen
 9. Mluvnické kategorie přídavných jmen
 10. Neohebné slovní druhy
 11. Ohebné slovní druhy
 12. Podmět
 13. Pověst
 14. Pravopis místních jmen
 15. Pravopis osobních jmen
 16. Pravopis příslovcí zakončených -mě, -mně
 17. Předpony s-, z-, vz-
 18. Román, novela, povídka
 19. Stylistika a obecné znalosti a dovednosti ze stylistiky