ilustrační obrázek k časti webu

Databáze základních témat z českého jazyka - 7. třída

Na stránce Jízdní řád a případná omezení Zkoušek nanečisto se dozvíte jak naše výuky aktuálně probíhají.

Přehled témat:

 1. CERMAT - Ostrý i ilustrační test 2021 video řešení
 2. Bajka
 3. Balada a romance
 4. Básnické figury
 5. Citoslovce
 6. Co můžeme zjistit z textu
 7. Co můžeme zjistit z větné konstrukce
 8. Co můžeme zjistit ze slova
 9. Částice
 10. Číslovky
 11. Dělení hlásek
 12. Dělení slov
 13. Doplněk
 14. Druhy číslovek
 15. Druhy vedlejších vět
 16. Druhy zájmen
 17. Epické literární žánry
 18. Fejeton a sloupek
 19. Frazeologie
 20. Funkční styly
 21. Homonyma, slova mnohoznačná
 22. Charakteristika
 23. Jak napsat skvělou písemku z českého jazyka
 24. Jak rozumíme českému jazyku
 25. Jazykové disciplíny
 26. Kdy psát a kdy nepsat čárky
 27. Koncovky podstatných jmen
 28. Koncovky přídavných jmen
 29. Lexikální rozbor
 30. Literární druhy
 31. Literární věda
 32. Mluvnické kategorie číslovek
 33. Mluvnické kategorie sloves
 34. Modalita věty
 35. Morfematický rozbor
 36. Mýtus (báje)
 37. Neohebné slovní druhy
 38. Neverbální komunikace
 39. Ohebné slovní druhy
 40. Podstatná jména
 41. Poezie
 42. Pohádka
 43. Pomnožná, hromadná a látková podstatná jména
 44. Pověst
 45. Povídka, novela, román
 46. Pravopis číslovek
 47. Pravopis koncovek přídavných jmen
 48. Pravopis místních jmen
 49. Pravopis osobních vlastních jmen
 50. Pravopis příslovcí zakončených na mě/mně
 51. Pravopis vlastních jmen
 52. Pravopis zájmen
 53. Prostě sdělovací funkční styl
 54. Próza
 55. Předložky
 56. Předmět
 57. Předpony s-, z-, vz-
 58. Přenesení významu
 59. Přepis výslovnosti
 60. Příslovce a příslovečné spřežky
 61. Příslovečné určení
 62. Přísudek
 63. Přísudek jmenný se sponou
 64. Přísudek slovesný
 65. Rozbor věty z hlediska větných členů
 66. Rým
 67. Řazení textu
 68. Skládání a spojování v sousloví
 69. Skloňování zájmen
 70. Slohové postupy
 71. Slova nadřazená, podřazená a souřadná
 72. Slovesa
 73. Slovesný vid
 74. Slovník a slovníkové heslo
 75. Souhláskové skupiny
 76. Spodoba znělosti
 77. Spojky
 78. Stylistika
 79. Ústní lidová slovesnost
 80. Úvaha a esej
 81. Vrstva slovní zásoby s příznakem času
 82. Vrstva slovní zásoby se společenským příznakem
 83. Vrstvy slovní zásoby
 84. Vypravování
 85. Zájmena
 86. Základní skladební dvojice
 87. Zkracování
 88. Zpráva a oznámení