ilustrační obrázek k časti webu

Databáze výukových videí, doplňkových výuk a dalších materiálů - 5. třída český jazyk

Na stránce Jízdní řád a případná omezení Zkoušek nanečisto se dozvíte jak naše výuky aktuálně probíhají.

Připravili jsme pro Vás:

Databáze základních témat z českého jazyka

 1. CERMAT - Ostrý i ilustrační test 2021 video řešení
 2. Balada a romance
 3. Básnické figury
 4. Citoslovce
 5. Co můžeme zjistit z textu
 6. Co můžeme zjistit z větné konstrukce
 7. Co můžeme zjistit ze slova
 8. Částice
 9. Číslovky
 10. Dělení hlásek
 11. Dělení slov
 12. Druhy číslovek
 13. Druhy zájmen
 14. Epické literární žánry
 15. Frazeologie
 16. Homonyma, slova mnohoznačná
 17. Charakteristika
 18. Jak rozumíme českému jazyku
 19. Koncovky podstatných jmen
 20. Koncovky přídavných jmen
 21. Lexikální rozbor
 22. Literární druhy
 23. Mluvnické kategorie číslovek
 24. Mluvnické kategorie sloves
 25. Morfematický rozbor
 26. Neohebné slovní druhy
 27. Ohebné slovní druhy
 28. Podstatná jména
 29. Poezie
 30. Pohádka
 31. Pomnožná, hromadná a látková podstatná jména
 32. Pranostika
 33. Pravopis číslovek
 34. Pravopis koncovek přídavných jmen
 35. Pravopis místních jmen
 36. Pravopis osobních vlastních jmen
 37. Pravopis příslovcí zakončených na mě/mně
 38. Pravopis vlastních jmen
 39. Pravopis zájmen
 40. Próza
 41. Předložky
 42. Předpony s-, z-, vz-
 43. Přenesení významu
 44. Přepis výslovnosti
 45. Příslovce
 46. Přísudek jmenný se sponou
 47. Přísudek slovesný
 48. Psaní -i/-í a y/ý po měkkých souhláskách
 49. Psaní -i/-í a y/ý po tvrdých souhláskách
 50. Psaní i-í/y-ý ve slovech cizího původu
 51. Psaní ú, ů
 52. Rým
 53. Skládání a spojování v sousloví
 54. Skloňování zájmen
 55. Slova nadřazená, podřazená a souřadná
 56. Slova s předponou -vy/-vý
 57. Slovesa
 58. Slovník a slovníkové heslo
 59. Souhláskové skupiny
 60. Spodoba znělosti
 61. Spojky
 62. Ústní lidová slovesnost
 63. Vrstvy slovní zásoby
 64. Vypravování
 65. Zájmena
 66. Zkracování

Procvičování základních témat (Doplňkové výuky)

 1. Číslovky
 2. Druhy rýmů
 3. Druhy vět podle postoje mluvčího
 4. Fonetická transkripce
 5. Frazeologie
 6. Koncovky podstatných jmen
 7. Koncovky přídavných jmen
 8. Lexikální pravopis
 9. Literární druhy
 10. Mluvnické kategorie podstatných jmen
 11. Mluvnické kategorie přídavných jmen
 12. Neohebné slovní druhy
 13. Obohacování slovní zásoby
 14. Podmět
 15. Podstatná jména
 16. Pravopis příslovcí
 17. Přenesení významu
 18. Přídavná jména
 19. Řazení textu
 20. Slovesa
 21. Slovesné vidy
 22. Stavba slova
 23. Vztahy mezi slovy
 24. Zájmena
 25. Základní skladební dvojice